Opći uvjeti i odredbe

Ovi Opći uvjeti, zajedno s ponudama, narudžbama, računima, specifikacijama, čine Ugovor između Swedcharge d.o.o. i kupca. U slučaju bilo kakvih nesporazuma između ovih Općih uvjeta i odredbi i specifičnih uvjeta, specifični uvjeti imaju prednost. Svaka radnja kupca (uključujući bez ograničenja, plaćanje ili korištenje proizvoda ili usluga) koja proizlazi iz ovih Općih uvjeta smatra se kao pristanak kupca na Ugovor.

Swedcharge d.o.o. ima pravo implementirati promjene u Ugovor. Ako se kupac ne slaže s tim promjenama, ima pravo raskinuti Ugovor sukladno odredbi 13.5.

  1. Definicije
  • U Ugovoru, označeni termini će imati značenje koje im je dano u ovom odjeljku:

        „Aplikacija“ – korisničko sučelje preko kojeg se upravlja punjačima

        „Radni dani“ – svaki dan osim subote, nedjelje i državnih praznika u Republici Hrvatskoj;

        „Radno vrijeme“ – znači od 8 do 16 sati radnim danom;

        „Mjesto punjenja“ – objekt, uključujući sve povezane instalacije gdje se električno vozilo može             napuniti;

        „Kupac“ – fizička ili pravna osoba vezana Ugovorom za kupnju i/ili proizvode i/ili usluge;

        „Podaci o kupcu“ – svi podaci, sadržaj i/ili informacije koje kupac kreira, prenosi, prikazuje ili pohranjuje kroz sustav Swedcharge d.o.o.;

        „Zakoni o zaštiti podataka“ – svi zakoni koji se odnose na privatnost i odnose se na radnje koje temeljem Ugovora poduzima Swedcharge d.o.o.;

        „Dokumentacija“ – priručnik za korištenje, upute za instalaciju i druge smjernice pružene kupcu;

        „Datum stupanja na snagu“ – trenutak kada Ugovor stupa na snagu, što će se dogoditi:

  1. pismeni pristanak Swedcharg d.o.o. na narudžbu kupca,
  2. početak korištenja proizvoda, što se smatra takvim pismenim pristankom

        „Greška“ – bilo koji kvar platforme ili proizvoda u vezi sa značajkama opisanima u Dokumentaciji (isključujući bilo kakve nesukladnosti proizašle iz pogrešne upotrebe ili zloupotrebe);

        „Swedcharge d.o.o.“ – stranka koja zaključuje Ugovor s kupcem

        „Viša sila“ – svaki događaj izvan kontrole bilo koje stranke Ugovora, a utječe na izvršenje obaveza iz Ugovora. Riječ je o prirodnim katastrofama, ekstremnim vremenskim uvjetima, požaru, neredima, ratu i ratnim operacijama, štrajku, eksplozijama, nestabilnostima u električnoj mreži, ograničenosti ili nefunkcioniranju mreža i slično;

        „Prava intelektualnog vlasništva“ – znače:

  1. patenti, korisnički modeli, prava na izume, autorska i srodna prava (uključujući softverska prava), dobra volja, pravo na upotrebu, prava na baze podataka, prava na dizajn, zaštitne znakove i usluge, nazivi tvrtki i domena, prava na topografiju poluvodiča;
  2. sve registracije ili prijave za registraciju i pravo prijave i odobrenja registracija, obnova ili produženje bilo kojeg od ovih prava i pravo polaganja na njih;
  3. sva ekvivalentna ili slična prava ili oblici zaštite zajedno sa svim pravima na djelovanje, ovlastima i koristima koje proizlaze iz vlasništva nad bilo kojim takvim pravima;

        „Zakoni“ – svi primjenjivi lokalni, državni i međunarodni zakoni, ugovori, propisi, uredbe, pravila, ograničenja, licence, sudske ili administrativni nalozi;

        „Pogrešna upotreba“ – zloupotreba ili bilo kakva upotreba proizvoda i/ili usluga koja nije u skladu sa Ugovorom, dokumentacijom, zakonima ili drugim uputama dane od strane Swedcharge d.o.o.;

        „Stranka/stranke“ – Swedcharge d.o.o. i/ili kupac;

        „Osobni podaci“ – svaka informacija koja se odnosi na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati; osoba koja se može identificirati je osoba čiji se identitet može utvrditi izravno ili neizravno, posebno na osnovi identifikacijskog broja ili jednog ili više obilježja specifičnih za njezin fizički, psihološki, mentalni, gospodarski, kulturni ili socijalni identitet;

        „Platforma“ – rješenje za upravljanje punjenjem koje nudi Swedcharge d.o.o., uključujući izmjene, poboljšanja, dopune, proširenja, prijevode, izvedena djela, programski kod i druge povezane tehnologije;

        „Obrada“ – svaka radnja ili skup radnji izvršenih na osobnim podacima, bilo automatskim sredstvima ili ne, kao što je prikupljanje, snimanje, organiziranje, spremanje, prilagodba ili izmjena, povlačenje, uvid, korištenje, otkrivanje putem prijenosa, objavljivanje ili na drugi način učinjenih dostupnim, svrstavanje ili kombiniranje, blokiranje, brisanje ili uništavanje, te provedba logičkih, matematičkih i drugih operacija s tim podacima;

        „Proizvodi“ – svi proizvodi koje je Swedcharge d.o.o. osigurao za kupca;

        „Usluge“ – sve usluge, uključujući dostavu, montažu i puštanje u rad koje Swedcharge d.o.o. osigurava za kupca;

        „Rok“ – značenje određeno u odjeljku 13;

        „Sredstvo za identifikaciju“ – RFID kartica osigurana od Swedcharg d.o.o. za identifikaciju na  punjačima;

        „Ažuriranje“ – nadogradnje i poboljšanja platforme, novije verzije i nove mogućnosti;

        „Web stranica“ – znači web stranica Swedcharge d.o.o. https://www.swedcharge.hr/, ili bilo koja druga web stranica koju koristi Swedcharge d.o.o.;

        „Zaobilazna rješenja“ – predloženi skup radnji ili preporučenih mjera, koje služe za ispravak greški u proizvodima i/ili uslugama, uključujući platformu, kao i vraćanje funkcionalnosti;

 • 2. PREDANOST SWEDCHARGE  D.O.O.

  • Svaka izjava/ponuda Swedcharge d.o.o. važeća je u roku od trideset (30) dana od dana izdavanja. Prihvaćanje takvog navoda predstavlja ponudu za kupnju proizvoda i/ili usluga sukladno Ugovoru, što znači da će Ugovor biti na snazi samo uz pisani pristanak Swedcharge d.o.o..
  • Sve obveze Swedcharge d.o.o. iz Ugovora se izvršavaju stručno i predano. Ako se navedu određeni rokovi za izvršenje, treba ih smatrati kao okvirne.
  • Količina i opis proizvoda i/ili usluga navedeni su u Ugovoru i dokumentaciji. Bilo koji uzorak, crtež, nacrt ili oglašavanje samo treba dati približnu ideju o proizvodima i/ili uslugama. Oni ne čine dio Ugovora i nemaju bilo kakvu ugovornu vrijednost.
  • Swedcharge d.o.o. zadržava pravo raditi razumne promjene u specifikacijama ili postavkama proizvoda i/ili usluga, uključujući i platformu. Dodatno, Swedcharge d.o.o. ima pravo poduzeti sve korake potrebne za nadzor korištenja usluga, uključujući i platformu, kao i verificirati je li upotreba u suglasnosti sa Ugovorom.
  • Swedcharge d.o.o. ima pravo uključivati svoje kooperante ili podugovaratelje u izvođenju usluga iz Ugovora, ukoliko je to potrebno za ispunjenje obaveza. Kupac daje suglasnost da se u takvim situacijama podaci o kupcu mogu davati trećim osobama.
  • U slučaju da Swedcharge d.o.o. prenosi sva ili dio prava ili obveza trećoj strani prema Ugovoru, ugovor o pružanju usluga/e će biti sklopljen s trećom stranom, te u tom slučaju Swedcharge d.o.o. ne može biti odgovoran za bilo kakav propust treće osobe.
 • 3. DOSTAVA PROIZVODA I PRIHVAĆANJE

  • Dostava se vrši uz poštivanje uvjeta plaćanja. Osim ako je Ugovorom određeno da će se isporuka izvršiti drugačije, proizvodi će biti dostavljeni Ex Works (franko tvornica) prema Incoterms 2010 na lokaciju naznačenu u Ugovoru. To znači da je obveza dostave Swedcharge d.o.o. ispunjena ukoliko je proizvod stavljen na raspolaganje kupcu.
  • U slučaju franko tvornica isporuke, proizvodi se mogu preuzeti tijekom radnog dana u radno vrijeme. Ukoliko kupac ne preuzme pošiljku u roku od pet (5) radnih dana od zaprimanja obavijesti da su proizvodi spremni za isporuku (osim u slučaju više sile ili krivnjom Swedcharge d.o.o.):
  1. Dostava proizvoda smatrat će se dovršenom u 8:00h po srednjoeuropskom vremenu šestog radnog dana nakon dana kada je Swedcharge d.o.o. obavijestio kupca da je roba spremna za isporuku;
  2. Swedcharge d.o.o. će skladištiti proizvode do izvršenja isporuke i naplaćivati kupcu sve povezane troškove. Ukoliko kupac nije preuzeo isporuku nakon deset (10) radnih dana nakon što je Swedcharge d.o.o. poslao obavijest da je isporuka spremna za preuzimanje, ti isti proizvodi se mogu preprodati ili zbrinuti na drugi način bez prava na nadoknadu ili povrata kupcu.
  • U slučaju druge vrste dostave, kupac se mora pobrinuti da će on ili druga osoba u njegovo ime prihvatiti dostavu. Ukoliko kupac ne primi dostavu, Swedcharge d.o.o. će kontaktirati kupca kako bi se ugovorio drugi termin dostave. Svi troškovi nastali zbog toga što kupac nije uspio preuzeti proizvode snosi isključivo kupac.
  • Swedcharge d.o.o. može isporučivati proizvode u više etapa te će to biti fakturirano i plaćeno odvojeno. Bilo kakav zastoj u isporuci ili greška u jednoj isporuci ne daju pravo kupcu da otkazuje druge isporuke.
  • Kupac ima pravo pregledati proizvod prilikom dostave radi moguće štete. Ukoliko postoje nedostatci, označit će to na otpremnici i potvrditi pismeno u roku od četrdeset i osam (48) sati od isporuke. Potrebno je poslati fotografije i kratki opis oštećenja. Ukoliko se ne postupi na opisan način, svaka pritužba će biti odbačena te će se smatrati da proizvod zadovoljava sve uvjete iz Ugovora.
 • 4. VLASNIŠTVO I RIZIK

  • U trenutku isporuke sav rizik prelazi na kupca, kako je opisano u odredbi 3.1.
  • Vlasništvo nad proizvodom prenijet će se na kupca kad Swedcharge d.o.o. primi cjelokupnu uplatu za proizvod koji je osiguran za kupca.
  • Dok vlasništvo nad proizvodom ne prijeđe na kupca, kupac će:
  1. Čuvati proizvod odvojeno od drugih dobara koje posjeduje kako bi se moglo prepoznati kao vlasništvo Swedcharge d.o.o.;
  2. Voditi brigu da ne uklanja, oštećuje, zaklanja identifikacijski znak koji se odnosi na proizvod;
  3. Držati proizvod u zadovoljavajućem stanju;
  4. U slučaju događaja iz odredbe 13.3. odmah obavijestiti Swedcharge d.o.o.;
  5. Davati Swedcharge d.o.o. informacije o proizvodu;
  6. Osigurati pristup proizvodu i prostoriji u kojoj se nalazi radi pregleda proizvoda ili povrata u slučaju da kupac ne poštuje svoju obvezu plaćanja.
 • 5. INSTALACIJA PROIZVODA

  • Instalaciju proizvoda će izvršiti kvalificirani radnik.
  • Kupac će o svom trošku i riziku:
  1. Osigurati da mjesto gdje će se proizvod instalirati udovoljava svim relevantnim zahtjevima i zakonima te da je svo osoblje dostupno za instalaciju i da su ispostavljene sve dozvole za ulazak u prostor;
  2. Poduzeti sve mjere predostrožnosti (uključujući pridržavanje uputa Swedcharge d.o.o. i/ili partnera) kako bi se omogućila sigurna instalacija proizvoda.

  Kupac će obeštetiti Swedcharge d.o.o. i/ili treću stranu ukoliko je angažirana u izvođenje instalacije protiv štete koju pretrpe ako kupac ne ispoštuje obveze iz ove klauzule.

  • Swedcharge d.o.o. i/ili partner ne mogu biti odgovorni za štetu uzrokovanu ili povezanu s privremenim prekidom opskrbe električnom energijom na mjestu gdje se instalacija obavlja.
  • Ako kupac otkaže termin za instalaciju manje od četrdeset i osam (48) sati unaprijed ili ukoliko nema nikog prisutnog na mjestu instalacije, Swedcharge d.o.o. će naplatiti troškove putovanja zajedno s penalima u iznosu od dvadeset i pet posto (25%) od ukupne naknade za instalaciju.
 • 6. JAMSTVO NA PROIZVOD

  • Swedcharge d.o.o. jamči kupcu za period od tri (3) godine nakon isporuke, da su proizvodi slobodni od materijalnih nedostataka i oštećenja, oštećenja prilikom izrade te da su u skladu sa specifikacijama izričito navedenim u dokumentaciji, osim kablova za punjenje, konektora i softvera, na njih je garancija ograničena na tri (3) mjeseca nakon dostave.
  • Sukladno odredbi 6.3. Swedcharge d.o.o. će popraviti ili zamijeniti neispravne proizvode ili nadoknaditi iznos neispravnih proizvoda ako:
  1. Kupac da pisanu obavijest tijekom jamstvenog razdoblja u roku od četrnaest (14) dana nakon što je otkrio da neki ili svi proizvodi nisu u skladu s jamstvom navedenim u odredbi 6.1.;
  2. Kupac o svom trošku vrati takve proizvode Swedcharge d.o.o. na lokaciju koju određuje Swedcharge d.o.o. slijedeći upute Swedcharge d.o.o. o povratu robe;
  3. Swedcharge ima mogućnost ispitivati takve proizvode i zatražiti sve informacije od kupca za nastavak ispitivanja. Swedcharge d.o.o. prilikom popravka proizvoda može koristiti zaobilazna rješenja. 
   • Swedcharge d.o.o. nije odgovoran ukoliko proizvod nije u skladu s jamstvom navedenim u odredbi 6.1. ako:
    1. Kupac koristi proizvod nakon slanja pisane obavijesti ili u slučaju da ne pošalje takvu obavijest u roku od četrnaest (14) dana, kako je opisano u odredbi 6.2.;
    2. Greška nastaje jer kupac nije slijedio usmene ili pismene upute Swedcharge d.o.o. o skladištenju, ugradnji, puštanju u pogon, korištenju ili održavanju proizvoda (kao što je korištenje dijelova ili softvera koje nije odobrio Swedcharge d.o.o.);
    3. Greška nastaje kao posljedica preinake ili prilagođavanja proizvoda prema specifikacijama kupca;
    4. Popravak ili druge intervencije proizvoda obavljaju osobe koje nisu obučene za to, protivno usmenim ili pismenim uputama Swedcharge d.o.o. ili s dijelovima koji nisu odobreni od strane Swedcharge d.o.o.;
    5. Greška nastaje kao posljedica svakodnevnog korištenja, namjerne štete ili nemara od strane kupca i/ili treće osobe ili štete od vandalizma, životinja, visokotlačnih čistača ili greške priključenog vozila. 
   • U svim slučajevima, slijedeće usluge nisu uključene u jamstvo:
    1. Putni troškovi i troškovi rada na popravku, uključujući troškove rada na popravku, troškove na pripremnim radovima, demontaže i ponovnog sastavljanja ukoliko se popravak mora održati na mjestu ugradnje;
    2. Čišćenje, rutinsko održavanje i preventivno održavanje proizvoda, kao i nabava potrebnog alata;
    3. Ponovno pokretanje nakon što je proizvod osiguran, primjerice osiguračem, prekidačem strujnog kruga uzemljenja i slično;
    4. Svi zahvati na mjestu ugradnje, posebice ukoliko nijedan dio ne mora biti zamijenjen. 
   • Ugovor će se odnositi na sve popravljene ili zamjenske isporučene proizvode koje je dobavio Swedcharge d.o.o..
  1. PRUŽANJE DRUGIH USLUGA
  • Kupac može otvoriti korisnički račun, registrirati svoja mjesta za punjenje i/ili uređaje za identifikaciju za korištenje usluga punjenja.
  • Korištenje kao gost. Prilikom registriranja mjesta za punjenje, poslovni korisnici mogu aktivirati mjesta za punjenje za korištenje drugim osobama i odrediti tarifu punjenja. Swedcharge d.o.o. nije odgovoran za bilo kakvu pretrpljenu štetu u tom slučaju.
  • Kako bi prilagodio upotrebu usluga, kupac može koristiti aplikaciju. Ukoliko nije drugačije naznačeno, aplikacija se pruža bez naknade od strane Swedcharge d.o.o.. Korištenje aplikacije je podložno odredbama 14.5.
  1. JAMSTVO ZA USLUGE
  • Swedcharge d.o.o. jamči da će se usluge, kao i platforma izvoditi u skladu s dokumentacijom i da će se poduzeti razumni napori za uslugu podrške i održavanja, kako je predviđeno u odredbi 9.
  • Osim kako je predviđeno u odjeljku 8.1. i u najvećoj mjeri dopušteno zakonodavstvom, Usluge se pružaju „KAKVE JESU“ i Swedcharge d.o.o. ne daje nikakve izjave ili jamstva (za bilo koju upotrebu). Swedcharge d.o.o. ne jamči da će platforma i/ili aplikacija funkcionirati bez grešaka ili bez smetnji. Nadalje, Swedcharge d.o.o. ne daje izjave, jamstva vezane za sigurnost, efikasnost ili mogućnosti platforme. Swedcharge d.o.o. možda neće moći odgovoriti ili riješiti vaše upite i ne daju jamstva ili osiguranja u toj mjeri.
  • Naknada koju će Swedcharge d.o.o. odrediti kupcu za štetu ili gubitak nastao kršenjem jamstava određenim u odjeljku 8.1. će se odrediti u svakom pojedinom slučaju:
  1. Zamjena usluge bez troška kupca;
  2. Zaobilazno rješenje i/ili ažuriranje radi rješavanja pogreške na način koji pruža kupcu približno jednaku funkcionalnost opisanu u dokumentaciji, bez troška za kupca;
  3. U slučaju da Swedcharge d.o.o. ne mogu zamijeniti ili ispraviti takav kvar u razumnom roku, stranka može raskinuti Ugovor u skladu s odredbama 13.4.(b). Swedcharge d.o.o. će tada osigurati proporcionalni povrat svih unaprijed plaćenih troškova za razdoblje nakon stupanja raskida na snagu.
  1. PODRŠKA I ODRŽAVANJE
  • Kupac se može obratiti Swedcharge d.o.o. kako bi prijavio bilo kakvu grešku i postavio pitanja o proizvodima ili uslugama, putem telefona (radnim danima u radno vrijeme) ili e-mailom određenim u Ugovoru ili na web stranici. Swedcharge d.o.o. će pokušati odgovoriti na sve upite u najkraćem mogućem vremenu.
  • Swedcharge d.o.o. će poduzeti razumne mjere za popravak pogrešaka na platformi u razumnom roku. Swedcharge d.o.o. ima pravo primijeniti zaobilazna rješenja kao i odgoditi popravak dok se ne izda ažuriranje.
  • Swedcharge d.o.o. ima pravo ograničiti pristup platformi zbog planiranog zastoja u svrhu redovnog održavanja ili neplaniranog održavanja.
  • Swedcharge d.o.o. zadržava pravo, prema svojoj diskrecijskoj ocjeni i u skladu sa svojim rasporedom (najčešće prema planiranom održavanju), izdati ažuriranje za platformu. Kupac ima pristup samo posljednjoj verziji platforme. Prilikom ažuriranja Swedcharge d.o.o. zadržava pravo maknuti bilo koju postojeću značajku. 
  1. CIJENA I NAKNADE
  • Kupac će platiti cijenu i/ili naknade kako je dogovoreno u Ugovoru.
  • Cijena proizvoda i naknade za usluge iskazuju se u hrvatskim kunama i ne uključuju PDV i druge primjenjive poreze ili povezane naknade.
  • Svaka intervencija na mjestu ugradnje će biti naplaćena prema nalogu izdanom za intervenciju.
  • E-Punjači zadržavaju pravo povisiti cijenu proizvoda, uz obaveznu obavijest kupcu u bilo koje vrijeme prije dostave, ukoliko je to posljedica:
   1. Stanja na tržištu;
   2. Bilo kojeg faktora na koji Swedcharge d.o.o. ne može utjecati, uključujući fluktuacije kod stranih valuta, promjene carinskih stopa ili poreza, promjene zakona, povećanje troškova rada ili drugih troškova u proizvodnji;
   3. Bilo kakvog zahtjeva kupca da se promjeni datum dostave, količine ili specifikacije proizvoda;
  1. PLAĆANJA
  • Plaćanje proizvoda i/ili usluga se mora obaviti u roku od trideset (30) dana od datuma izdavanja računa, osim ako je drugačije naznačeno u Ugovoru.
  • Ukoliko se kupac ne slaže s računom mora na pisani način obavijestiti Swedcharge d.o.o. u roku za plaćanje, dajući razloge za ne slaganje.
  • Ukoliko kupac ne plati u dogovorenom roku Swedcharge d.o.o. je ovlašten:
   1. Bez obavijesti o neispunjavanju obveza, od datum dospijeća do trenutka pune uplate iznosa, zaračunati kamatu od 1% po mjesecu na nepodmireni iznos koji je najmanje 40,00 €;
   2. Naplatiti sve sudske i vansudske troškove koje je platio Swedcharge d.o.o. kako bi ispunio obveze. Izvansudski troškovi naplate iznose 15% nepodmirenog iznosa računa koji iznosi najmanje 40,00 €;
   3. Brzu uplatu iznosa s bilo kojeg računa izdanog od strane Swedcharge d.o.o., bez obzira dospijevaju li takvi računi u vrijeme ne plaćanja. 
  • Naplata bilo kojeg iznosa od kupca nije dopuštena, osim u slučaju da je Swedcharge d.o.o. to izričito dopustio u pisanom obliku.
  • Ukoliko je kupac pravna osoba, Swedcharge d.o.o. može pokrenuti provjeru kreditne sposobnosti. U slučaju da se utvrdi da je kupac imao ili ima financijske poteškoće, Swedcharge d.o.o. može tražiti instrumente za osiguranje plaćanja za uredno i pravovremeno ispunjenje obveza.
  • Sve narudžbe od strane kupca prihvaćaju se s obzirom na pravnu, financijsku i ekonomsku situaciju kupca u vrijeme narudžbe. Ukoliko bi se njegova situacija pogoršala između dana narudžbe i dana dostave, Swedcharge d.o.o. je ovlašten zatražiti plaćanje prije dostave, suspendirati ili raskinuti Ugovor.
  • U dodatku prethodnoj objavi, Swedcharge d.o.o. je u svakom trenutku ovlašten zahtijevati instrumente osiguranja plaćanja od kupca za uredno i pravovremeno ispunjenje obveza.
  1. OBVEZE KUPCA
  • Kupac će surađivati sa Swedcharge d.o.o. u pogledu pružanja proizvoda i/ili usluga:
  1. Pružati informacije Swedcharge d.o.o. kako bi se mogla pružati usluga te osigurati da su takve informacije ažurne, potpune i točne;
  2. Informirati Swedcharge d.o.o. odmah po saznanju činjenica i okolnosti koji mogu utjecati na uredno ispunjavanje obveza;
  3. Pružiti pomoć i informacije potrebne da se riješi problem i/ili greška;
  4. Pribaviti i održavati sve potrebne licence i dozvole koji su potrebni za korištenje proizvoda i/ili usluga;
  5. Pridržavati se svih primjenjivih zakona;
  6. Tretirati svaku informaciju dobivenu od Swedcharge d.o.o. kao strogo povjerljivu i ne dijeliti ih s trećom stranom za upotrebu ili bilo koju drugu potrebu;
  7. Pribaviti, održavati i platiti hardver, softver i komunikacijsku opremu potrebnu za pristup i korištenje proizvoda i/ili usluga i pridržavati se zahtjeva iznesenih u dokumentaciji.
  • Kupac neće zloupotrebljavati i osigurat će da njegovi krajnji korisnici ne zloupotrebljavaju proizvode i/ili usluge, uključujući platformu. Kupac također neće:
   1. Koristiti proizvode i/ili usluge s bilo kojim uređajem koji nije operabilan s takvim proizvodima i/ili uslugama, na primjer, kablove za punjenje bez CE oznake i slično; ili pokušati puniti bilo što drugo osim prikladnog električnog vozila;
   2. Ometati platformu, podatke sadržane na platformi ili mreže povezane s platformom i naročito učitavati ili distribuirati datoteke koje sadrže zlonamjerni softver, virus, zlonamjerne datoteke ili bilo kakav drugi softver ili program koji mogu pristupiti ili naštetiti radu platforme, povezanom sustavu, mrežama ili bilo kojem drugom računalu ili uređaju;
   3. Koristiti, slati ili pohranjivati kroz platformu bilo kakav sadržaj koji je ili može biti protumačen kao opscesan, nepristojan, pornografski, uvredljiv, klevetnički, prijeteći, potiče na rasizam, potiče na terorizam, štetan za djecu, krši pravo vlasništva ili intelektualno vlasništvo ili na bilo koji način krši zakon ili se ne koristi na način kako je opisano u dokumentaciji;
   4. Pokušavati dobiti neovlašteni pristup platformi ili povezanim sustavima, mrežama ili korištenje platforme i/ili aplikacije na način kako bi se izbjegle naknade;
   5. Kopirati ili izmijeniti sredstvo za identifikaciju na bilo koji način ili u bilo kojem obliku.
  • U slučaju kršenja bilo koje obveze iz odjeljka 12:
  1. Kupac će u najkraćem mogućem roku, nakon što postane svjestan, obavijestiti Swedcharge d.o.o. te asistirati o svom trošku na način koji Swedcharge d.o.o. smatraju da odgovara takvom kršenju i/ili ograničava posljedice.
  2. Kupac izričito snosi sve direktne i indirektne troškove i gubitke, te ih na pisani zahtjev nadoknađuje Swedcharge d.o.o. ili partnerima.
  1. ROK I PRESTANAK

  Swedcharge d.o.o. ima pravo pisanim putem raskinuti Ugovor u cijelosti ili djelomično i to bez najave ili sudskim putem:

  1. Ukoliko kupac ne može platiti dugove, postane insolventan ili je progalsio bankrot;
  2. Kad je obveza kupca dobrovoljno ili nehotično likvidirana;
  3. Ako je zaplijenjen znatan dio kapitala i rezervi kupca;
  4. Ukoliko se tvrtka kupca spaja ili ju preuzima treća strana. 
  • U slučaju da kupac prekrši bilo koju odredbu Ugovora, Swedcharge d.o.o. ima pravo:
  1. Bez najave suspendirati dio ili sve usluge i pristup njima dok se kršenje ne otkloni;
  2. Raskinuti Ugovor bez sudskog puta u roku od 10 radnih dana od slanja pisane obavijesti u kojoj se navodi kršenje.

  Ovi primjeri se smatraju kršenjem nakon kojeg Swedcharge d.o.o. ima pravo raskinuti ili suspendirati Ugovor:

  1. Bilo koji oblik zloupotrebe proizvoda i/ili usluga, uključujući platformu;
  2. Svako kršenje prava intelektualnog vlasništva tvrtke Swedcharge d.o.o.;
  3. Svako nepridržavanje plaćanja obaveza. 
   • Ukoliko se kupac ne slaže s materijalnim promjenama proizvoda i/ili uslugama opisanima u odredbi 2.4., ima pravo raskinuti Ugovor u roku od dvadeset (20) radnih dana od dana obavijesti o promjeni od strane Swedcharge d.o.o., osim ako takva promjena proizlazi iz primjene zakona ili preporuka proizvođača.
   • Ako je Ugovor raskinut, nepodmirena dugovanja kupca dospijevaju odmah.
   • U slučaju isteka ili raskida Ugovora, prava korištenja dodijeljena kupcu i vezi s dolje navedenim uslugama, uključujući platformu prestaju odmah i kupac će po datumu stupanja na snagu takvog isteka ili raskida, prestati koristiti usluge, uključujući i platformu i po diskrecijskoj ocjeni Swedcharge d.o.o. odmah vratiti ili uništiti sve kopije dokumentacije i sredstva za identifikaciju i bilo koje druge povjerljive ili zaštićene informacije koje pripadaju Swedcharge d.o.o..
  1. INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
  • Swedcharge d.o.o. (i njihovi davatelji licence, ako je primjenjivo) posjeduju sva prava, prava vlasništva i udjele, prava intelektualnog vlasništva na ili u svezi s Uslugama i Uvjetima uključujući platformu, sredstva za identifikaciju i aplikaciju, kao i obrađene elektroničke podatke.
  • Ugovor ne prenosi kupcu nikakva prava vlasništva povezana s proizvodima i/ili uslugama, uključujući i platformu ili bilo koje drugo pravo intelektualnog vlasništva u vlasništvu Swedcharge d.o.o., ili njegovih davatelja licence, osim ako je izričito predviđeno Ugovorom. U tom će slučaju pravo korištenja biti opozvano, neisključivo, neprenosivo i nepodlicencirano.
  • Kupcu nije dozvoljeno uklanjati ili mijenjati bilo koje pravo intelektualnog vlasništva, uključujući logotipe i zaštitne znakove u proizvodima i uslugama, platformi, dokumentaciji i ostalim materijalima, ako nije drugačije ugovoreno.
  • Kupac ima ograničeno, opozivo, neprenosivo, neekskluzivno i neobvezujuće pravo na:
   1. Pristup i korištenje platforme tijekom roka
   2. Koristiti softver isključivo za pravilno funkcioniranje proizvoda i za vrijeme trajanja usluge (ako je softver uključen u dostavu). 
  • Kupac može isključivo koristiti platformu, aplikaciju i softver sadržane u proizvodima (zajedno „Softver“) kako je pismeno dogovoreno. Na primjer, ali bez ograničenja, kupac neće (niti će dopustiti ili olakšati trećoj osobi);
   1. Licencirati, podlicencirati, prodati, preprodati, prenijeti, dodijeliti, distribuirati ili na drugi način komercijalno iskorištavati ili učiniti dostupnim bilo kojoj trećoj strani pristup Softveru na bilo koji način;
   2. Kopirati, reproducirati, prevesti, prilagoditi, izmijeniti ili izraditi izvedena dijela cijelog ili bilo kojeg dijela Softvera.
   3. Koristiti Softver sadržan u konkretnom proizvodu s bilo kojim drugim proizvodom;
   4. Osim ako to ne može biti zabranjeno zakonom, izvršiti obrnuti inženjering, dekompilirati, rastaviti ili pokušati otkriti izvorni kod ili osnovne ideje ili algoritme Softvera ili pristupiti Softveru u svrhu:
   5. Izgradnje konkurentskog proizvoda ili usluge;
   6. Izgradnje proizvoda koristeći slične ideje, značajke, funkcije ili grafike Softvera;
   7. Kopiranja bilo kojih ideja, značajki, funkcija ili grafike Softvera.
  1. PODACI
  • Osobni podaci kupca obrađivati će se u skladu s primjenjivim Zakonom o zaštiti osobnih podataka i sa svim odredbama navedenim u politici privatnosti (dostupno na našoj web stranici).
  • Kupac će nadoknaditi štetu Swedcharge d.o.o. protiv bilo kojeg zahtjeva treće strane, čiji se osobni podaci obrađuju ili za koje je kupac odgovoran prema zakonima ili ugovoru o obradi, ili u suprotnom, osim ako kupac nije dokazao da se djela koja čine osnovu zahtjeva isključivo mogu pripisati Swedcharge d.o.o..
  • Kupac je isključivo odgovoran za (Swedcharge d.o.o. nastupa samo kao pružatelj usluga, ne snosi odgovornost prema kupcu ili trećoj strani) korisničke podatke. Swedcharge d.o.o. nema obvezu nadzirati korisničke podatke, ali ima pravo s vremena na vrijeme uklanjati podatke o kupcima koji krše važeće zakone i/ili Ugovor.
  • Kupac mora poduzeti odgovarajuće korake za sigurnosno kopiranje ili na drugi način osigurati ili zaštititi korisničke podatke. U slučaju gubitka ili oštećenja podataka, Swedcharge d.o.o. je obavezan poduzeti samo razumne napore za pokušaj vraćanja temeljen na dostupnoj sigurnosnoj kopiji. Swedcharge d.o.o. ni pod kojim uvjetima nije dužan rekonstruirati korisničke podatke.
  • Kupac prihvaća da Swedcharge ima pravo dijeliti podatke s trećim stranama kako bi pružali usluge, kao i za poboljšanje njegovih usluga, uključujući anonimne statističke svrhe.
  • Ako kupac želi da mu Swedcharge d.o.o. pošalje podatke po isteku ili raskidu Ugovora, tada kupac mora u roku od trideset (30) dana/ „Razdoblje zadržavanja“, poslati takav zahtjev. Nakon isteka Razdoblja zadržavanja, Swedcharge d.o.o. će onemogućiti sve primjenjive korisničke račune kupca te će zatim imati pravo brisanja povezanih korisničkih podataka koje posjeduje (ili u posjedu bilo koje podružnice ili podizvođača), osim arhivskih kopija koje će biti izbrisane/uništene u skladu s standardnim postupkom Swedcharge d.o.o. za izradu sigurnosnih kopija. Osim kako je opisanu o ovoj klauzuli, Swedcharge d.o.o. nema obvezu dalje držati, izvoziti ili vratiti korisničke podatke.
  1. ODGOVORNOST
  • Ne dovodeći u pitanje klauzulu 17 (Viša sila), Swedcharge d.o.o. je odgovorani samo za kršenje svojih obaveza iz Ugovora ukoliko kupac pismeno obavijesti Swedcharge d.o.o. o neispunjenju obaveza. Obavijest mora sadržavati cjelovit i detaljan opis kršenja i uz poštivanje razumnog roka za pravni lijek od najmanje dvadeset (20) radnih dana, a Swedcharge d.o.o. ne poduzima korektivne mjere u tom razumnom roku.
  • Svaka odgovornost koju Swedcharge d.o.o. može snositi, proizlazi iz obveze razumnog napora. Osim u slučaju prijevare ili namjere prijevare Swedcharge d.o.o., odgovornost Swedcharge d.o.o. za kršenje obaveza iz Ugovora ograničena je na naknadu dokazane izravne štete u skladu sa sljedećim načelima:
  • Kumulativna ukupna odgovornost Swedcharge d.o.o. je ograničena na netto iznos računa:
  1. U slučaju proizvoda, plaćeni proizvodi dostavljeni pod Ugovorom, ili
  2. U slučaju usluga, godišnja naknada koja uzrokuje djelovanje;
  • Swedcharge d.o.o. nije odgovoran za neizravnu štetu i/ili posljedične štete, kao gubitak dobiti, gubitak poslovnih prilika, gubitak dobre volje, gubitak, prihoda, gubitak očekivane uštede, gubitak kupaca, potraživanja pružatelja logističkih usluga ili trećih strana, štete kao posljedica gubitka i/ili oštećenja podataka;
  • Swedcharge d.o.o. nije odgovoran za bilo kakvu štetu ili troškove kupca ili trećih strana kao posljedica kršenja obaveza iz Ugovora od strane kupca ili kao rezultat propusta kupca ili treće strane (uključujući, ali ne i ograničeno na događaj u kojem instalaciju proizvoda vrši kupac ili treća strana).
  1. VIŠA SILA

  Nijedna stranka neće kršiti Ugovor niti biti odgovorna za kašnjenje ili propust neke obveze iz Ugovora, ukoliko je kašnjenje ili propust rezultat više sile. U tom slučaju Swedcharge d.o.o. može suspendirati ili ukinuti pristup bilo kojoj od usluga davanjem kupcu prethodne pisane obavijesti. U takvom slučaju i u slučaju da postoje nepodmireni troškovi, naknade za usluge isporučene do datuma raskida dospijevaju proporcionalno.

  1. MJERODAVNO PRAVO I NADLEŽNOST
  • Na Ugovor se primjenjuju zakoni Republike Hrvatske. Od primjenjivosti je izuzeta Konvencija UN-a o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe iz 1980. godine.
  • Svaka stranka se neopozivo slaže da su za sporove ili zahtjeve koji proizlaze iz Ugovora nadležni mjesno nadležni sudovi prema sjedištu tvrtke Swedcharge d.o.o.
  1. OPĆE ODREDBE
  • Ako se stranke nisu izričito pismeno dogovorile, Ugovor predstavlja cjelokupni sporazum i razumijevanje između stranaka u vezi s tim predmetom i zamjenjuje bilo koji prethodni sporazum, jamstvo, izjavu, zastupanje, razumijevanje ili poduzimanje (u svakom slučaju pismeno ili usmeno) bez obzira na uvjete bilo kojeg takvog prethodnog sporazuma ili aranžmana. Primjenjivost bilo koje kupčeve kupnje ili drugi opći uvjeti i odredbe izričito se odbijaju, osim ako nije drugačije dogovoreno u pismenom obliku od strane Swedcharge d.o.o..
  • Bez prejudiciranja prava Swedcharge d.o.o. da uvodi promjene Ugovora, kao što je navedeno u preambuli, odstupanja od Ugovora primjenjuju se samo tamo gdje je dogovoreno u pismenom obliku između stranaka i primjenjuju se samo na određeni sporazum koji sadrži odstupanje.
  • Ako u Ugovoru nije drugačije dogovoreno, sve obavijesti prema Ugovoru mogu se slati kroz aplikaciju, e-mailom ili preporučenom poštom s potvrdom o primitku, adresiranu na adresu navedenu u Ugovoru. U slučaju promjene adrese, svaka stranka može obavijestiti drugu stranku slijedeći pravila iz ovog odjeljka.
  • Kupcu nije dozvoljeno prenositi sva ili bilo koje pravo i obaveze iz Ugovora na treću stranu bez pisanog odobrenja od strane Swedcharge d.o.o..
  • Ako Swedcharge d.o.o. u bilo kojem trenutku ne provodi bilo koju klauzulu Ugovora, to se ne može protumačiti kao odricanje od kasnijeg pozivanja na spomenuti Ugovor.
  • Ako je bilo koja odredba Ugovora nezakonita, nevaljana ili neizvršiva u bilo kojem pogledu, neće utjecati na ili umanjiti zakonitost, valjanost ili izvršnost bilo koje druge odredbe Ugovora; te ukoliko bi takva odredba bila zakonita, valjana ili izvršna do određenog dijela, takva odredba će se primjenjivati uz minimalne izmjene potrebne da bi se učinila zakonitom, izvršnom ili valjanom.
  • Raskid ili istek Ugovora, bez obzira na to koji su uzroci, neće utjecati na bilo koju odredbu Ugovora koja izričito ili implicirano stupa ili ostaje na snazi ili nakon raskida ili isteka Ugovora, uključujući klauzule 6 (jamstvo za proizvod), 8 (jamstvo za usluge), 12.1. (f) (povjerljivost), 14 (intelektualno vlasništvo), 15 (podaci), 16 (odgovornost) i 18 (mjerodavno pravo i nadležnost).